ףסונ עדימ
e-bridge
3.4 MB
Windows 95/98/NT/2000
תילגנא
ץראהמ
FreeWare


ילארשי חותיפ ירפ תבשחוממ הסריג
םיקתרמ רתויה הבשחמה יקחשממ דחאל
.םיניינעמו

רשפאיש 'גדירב קחשמ אוה E-Bridge
תשרב On-Line 'גדירב קחשל םכל
תוצובקל ףרטצהל ולכות ,טנרטניאה
.םכתאנהל םדגנ/םתיא קחשלו םינקחש

יבבוח לכל דאמ ץלמומ קחשמה
אל רהזיהל ךירצ קר ,'גדירבה
...רכמתהל

םיריכמ אל םתא םא ,בגא ךרדכ קרו
עיגה ילוא זא 'גדירבה קחשמ תא
הבשחמ קחשמב רבודמ ,דומלל ןמזה
לוכיש דחוימב קתרמ םיפלק -
.תולקב תובר תועש ריבעהל

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה