ףסונ עדימ
יטמוטוא ריכזמ
עודי אל
Windows 95/98
תירבע
ץראהמ
FreeWare


הריכזמה הדמחנו הנטק רזע תנכות
העשב לילצ לש יווילב העדוה
הנכותה .התוא םינווכמ הילא
לכ ,שומישל תיתודידיו הטושפ
,היוצר העש דילקהל אוה תושעל שיש
.לקו טושפ ! אוהז ...ו העדוה

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה