ףסונ עדימ
akFontViewer
255 Kb
Windows 95/98/NT
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


.םיטנופב היפצל תדעוימה רזע תנכות
בשחמב םיטנופה תא תקרוס הנכותה
הקירסה לש האצותה תא הגיצמו
.תילאוזיו הרוצב בשחמה ךסמ לע
תלעבו לועפתל הטושפ הנכותה
.שמתשמל יתודידי קשממ

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה