ףסונ עדימ
Copy Fonts
221 Kb
Windows 95/98/NT
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


קיתעהל תרשפאמה הטושפ רזע תנכות
ןנוכב םימייקה םינוש םיטנופ
רשא חישקה ןנוכב וא floppy
.םכלש בשחמב

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה