ףסונ עדימ
Extensis PhotoBevel
847 Kb
Windows 95/98/NT, Adobe PhotoShop 4.0 or later
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


ישמתשמל המיאתמה רזע תנכות
םכל הפיסומ הנכותה ,photoshop
יונישל תונווגמו תונוש תויורשפא
רוא תפסוה ןוגכ תונומת תכירעו
תפסוה ,הנומתל םינוש םינוויכמ
.המודכו הנומתל לצ

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה