ףסונ עדימ
Shogi Variants
753 Kb
Windows 3.1/95/98
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


הנשי קחשמב .יסאלק טמחש קחשמ
םגו בשחמה דגנ םג קחשמ תורשפא
תויצפוא םנשי קחשמב .רבח דגנ
,ןורחאה ךלהמל הרזח ןוגכ תופסונ
...דועו ךלהמ תעצה ,רזוח ךוליה

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה