ףסונ עדימ
Pac-Guy 2
2.04 MB
Windows 95/98/NT
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


הז קחשמב ,ןמקפ ןונגסב קחשמ
,םיבר םירוצי םכירחא ופדרי
ולקתתו םיבר םינורמת ועצבת
.קחשמב בלש לכב תועתפה רופס ןיאב

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה