ףסונ עדימ
(NetGammon (16-bit
1.64 MB
Windows 3.1
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


תוירשפא םע שב-שש - חול קחשמ
קחשמל .טנרטניאה ךרד קחשמ לש
רינרוטב םג קחשל תורשפא שי
םינקחשמ בכרומש טנרטניאה ךרד
.תובר תונידממ

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה