ףסונ עדימ
Pac-Guy Resurrection
3.27 mb
Windows 95/98/NT
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


,ןמקפ ןונגסב םכחותמ הלועפ קחשמ
םירוצי םכירחא ופדרי הז קחשמב
םיצצופתמ תוריקב ולקתית ,םיבר
ולקתתו םיבר םינורמת ועצבת
.קחשמ לכב תועתפה רופס ןיאב

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה