ףסונ עדימ
Netscape 6.0
עודי אל
Windows 95/98/NT/Me/2000
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


תינכדעו השדח הסריג ףוס לכ ףוס
,Nestscape תיבמ קיתוה ןפדפדל
פייקסטנ ידהוא וכיח ול ןפדפדה
.םיבר

שמתשמ קשממ לעב אוה שדחה ןפדפדה
ןונגסב בצועמה דחוימב ביהרמו שדח
תויגלונכטב ךמות ןפדפדה .יקטייה
תועתפהו תושדחו תומדקתמ םירתא
.תובר תושדח

רתאמ דירוהל ולכות תאזל ףסונב
םיביהרמו םישדח םיבוציע הרבחה
םכלש חורה בצמ יפל (םילנאפ)
.ןפדפדה רובע

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה