ףסונ עדימ
SigZag
2.39 MB
Windows 95/98/NT, VB5 Runtime Files.
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


םילכה לכ תא םכל קפסת וז הנכות
.היואר המיתח רוציל ידכ וכרטצתש
תונומת 7,000 םע העיגמ הנכותה
!!! םיטנופ 130 -ו

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה