ףסונ עדימ
DUN Monitor
174 Kb
Windows 95/98/NT
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


םכל גיצתש תללכושמ רזע תנכות
תודוא םיפרג םינותנ תמא ןמזב
רוטינומ ) םכלש םדומה תלועפ
.(

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה