ףסונ עדימ
Microsoft Netshow Player
1.66 MB
Windows 95/98/NT.
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


הדיעו תוחיש עצבל תרשפאמה הנכות
.םלועה יבחרמ םישלוג םע

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה