ףסונ עדימ
BuddyPhone
849 Kb
Windows 95/98/NT/2000
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


תכמותש טנרטניא ןופלט תנכות
םע הבוט תוכיאב תילוק החישב
.ךומנ ספ בחור םכל שי םא םג ICQ
םע רשקתל ולכות הנכותה תרזעב
.On-Line ב םיאצמנש ICQ ישמתשמ

תופסונ תויצפוא תללוכ הנכותה
תטלקה ,הריכזמ ,ילוק את ןוגכ
.דועו שארמ תונכומ תועדוה

,םיביהרמו םיבר Skins שי הנכותל
.אמגודל דחא םכינפל

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה