ףסונ עדימ
Keep Your Cool
765 Kb
Windows 95/98, Pentium 75
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


תלוגנרת לע יפיכ ימוק קחשמ
דרשמה תא רדסלו תוקנל הכירצה
השוע תלוגנרתה םא תדבוע איה וב
הכוז איה זא הילע לטומה לכ תא
.דחוימב רדבמ קחשמה .תודוקנב

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה