ףסונ עדימ
Girafa
1 MB
Windows 95/98/2000/Me/NT
תילגנא
ץראהמ
FreeWare


ףסות איה Girafa - - הפרי'ג
לעייתש ררולפסקא טנרטניא ןפדפדל
ךופהתו תשרב םכלש השילגה תא
תכיפה י"ע רתויב החונל התוא
.ילאו'זיול תשרב טווינהו שופיחה

תואצות תא םכל גיצת הנכותה
םכל הארתו תיפרג הרוצב שופיחה
םתא וילא דומעה הארמ תא שארמ
ךוסחל לכות ךכו סנכיהל םידמוע
.םירתאל אווש תוסינכ םכל

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה