איה ןקחשה תרטמ .דחוימב הנהמו עשעשמ ימוק הבשחמ קחשמ
...מה חטשמ לע תורוא יוביכל איבהל

ןקחשה לע ,תונוש תויצפוא לעב הבכרהל לזאפ -חול קחשמ
... .ךסמה יבג לע לזאפה תא ביכרהל

עיגמש םישקומה הלושל המוד קחשמ אוהז ,הבשחמ - חול קחשמ
...ממ רתוי ללכושמ ךא תונולח םע

.טנרטניאה ךרד קחשמ לש תוירשפא םע שב-שש - חול קחשמ
...ינרוטב םג קחשל תורשפא שי קחשמל

תונוש תורוצ םיאתהל ושרידת וב דמחנ לזאפ - חול קחשמ
....ירוקמה סופדה תלבקל

םכילע וב יסאלקהו םסרופמה 'הליכא'ה חול קחשמ - תבשחמ
...ותכ םילוגיע רתויש המכ 'לוכאל'

תרזעב םינווגניפ ריבעהל קחשמה תרטמ ,הבשחמ/חול קחשמ
...םג ידכ ךות ,םימה ינפ לע הדוספר

ריבעהל לעופל רוזעל וכרטצת וב היגטרטסא/הבשחמ חול קחשמ
... ידכ ךות םוקמל םוקממ תורצוא

תוריל ךירצ קחשמב ,דחוימב עשעשמ ימוק לזאפ - חול קחשמ
..." ןכמ רחאלו ךסמה שארל םירוצי

תא רדסל ךירצ .תירגנוה היבוק ןונגסב הבשחמ/חול קחשמ
...יעבצה לכ יפל ןוכנה רדסב היבוקה

3 2 1