ףסונ עדימ
NarkoMania
139 Kb
Windows 95/98/NT
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


קחשמ אוהז ,הבשחמ - חול קחשמ
םע עיגמש םישקומה הלושל המוד
,ונממ רתוי ללכושמ ךא תונולח
םישקומה הלוש תא וצימ רבכש ולאל
.רתוי םישק םירגתא םישפחמו

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה