תוצלמומ תונכות
הדובעה ןחלושל תונכות
הירוגטקב תיארקא הנכות
רודמב רתויב תדרומה הנכותה


Football Screen Saver

תיצמינא לש םיהדמ ךסמ רמוש והז
הז ךסמ רמושב .לובטופ ינקחש
תולועפה לכ תא תוארל ןתינ
!!!יתימא לובטופ קחשמב עצבל ןתינש

םיטרפל ןאכ שקה

Eye of the Storm


הארמה ויפויב ביהרמ ךסמ רמוש
תלתב בבותסמ ץראה רודכ תא
תומוקמה לכ תא וילעו דמימ
.תופוס תושחרתמ םהב

תויתימא תופוס םה וארתש תופוסה
תא חקול ךסמ רמושהו וחוודש
םירבחתמ םתא רשאכ םהילע םינותנה
.טנרטניאל

! קילדמ

םיטרפל ןאכ שקה
תוירוגטק יתת
רודמב רתויב תודרומה תונכותה