ףסונ עדימ
Matrix Screen Saver
1.65 MB
Windows 95/98/Nt
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


סקירטמ טרסה לש ימשרה ךסמה רמוש
.Warner Bros תיבמ

לע ססובמ הז םישרמ ךסמ רמוש
םורגל ולכות ,ירלפופה טרסה
בשחמה ומכ תוארהל םכלש בשחמל
"סקירטמ" לש םידוקה רשאכ טרסב
.םכלש ךסמה לע םיצר

דחוימב םיאתמ ,הפי ךסמ רמוש
.טרסל םירוכמל

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה