ףסונ עדימ
Microsoft Dangerous Creatures
Theme
981 Kb
Windows 95/98/NT, 8 MB of RAM, Microsoft Plus! for Windows 95
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


תללוכש הדובעה ןחלושל הכרע
םיעיבצמו םינוש םילילצ ,ךסמ רמוש
םירוצי" לע םיססובמ םימיהדמ
Microsoft ל םיאתמ "םינכוסמ
.!Plus

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה