ףסונ עדימ
wordmagic
עודי אל
Windows 95/98
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


הנכותה ,ליעומו ןטק םילילמת דבעמ
ןבתכהמ רתוי תובר תויורשפא הליכמ
הלעפהה תכרעמ םע עיגמש יטרדנטסה
לש ןבתכהש ימל ץלמומ ,תונולח
.ול קיפסמ אל תונולח

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה