ףסונ עדימ
electronic assistant lite
עודי אל
Windows 95/98
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


רתויב םכחותמו ללכושמ עדימ להנמ
,םינופלט רפס ,ןמוי רתיה ןיב ללוכה
דועו תושיגפ חול ,תובותכ רפס
םא .םיפסונ םיקילדמ םילולכש
תוללכושמ תונכות םיבהוא םתא
הרצונ וזה הנכותה תומכחותמו
.םכליבשב

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה