ףסונ עדימ
telefon
עודי אל
Windows 95/98
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


,יתודידיו טושפ םינופלט רפס
םיסונמ אל םישמתשמל דחוימב םיאתמ
ןתינ ."הלק" הנכות שפחמש ימלו
,ןופלט ירפסמ 4 דע ,םש סינכהל
.דועו ינורטקלא ראוד תבותכ

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה