ףסונ עדימ
GViewer
1.15 Mb
Windows 95/98/NT
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


הטושפו תיתודידי רזע תנכות
הריהמ הנכותה ,תונומתב הייפצל
תונומת גיצהל הלוכיו דחוימב
.jpg, gif, bmp םיטמרופב

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה