סואלק הטנס לש ליאל רוזעל ךירצ קחשמב .ךובמ - הלועפ קחשמ
...במה ךותב וצפח םוקמל עיגהל

Missle םשב ןשי יסאלק קחשמ לע ססובמה הלועפ/תוירי קחשמ
...יב ושמתשת הז קחשמב .Command

רשא הרדנמלס - האטל ויהת הז קחשמב ,קתרמ הלועפ קחשמ
...יכובמ ,םיבר םילושכמ רובעל הילע

םילושכמ הברה םנשי קחשמב .ללחב תוירי/הלועפ - ברק קחשמ
...בעל וכרטצת םתוא ישוק תוגרדו

.23-ה האמב דיתעב ולוכ שחרתמה הנהמו קתרמ הלועפ קחשמ
...בו ללחב ריהמ בצקב להנתמ קחשמה

קחשמב .הארמ-יתחשומ ףרט תופוע םיגח ,םירדוק ףרוח ימש תחת
...מדזהב הכזת תיטאפאה רופיצה

2 1