ףסונ עדימ
StarFight VI
198 MB
Windows 95/98/Me
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


שחרתמה הנהמו קתרמ הלועפ קחשמ
קחשמה .23-ה האמב דיתעב ולוכ
וכלהמבו ללחב ריהמ בצקב להנתמ
,ללח תוברקב םחליהל ושרדית
תונעהל תללחה תא רוקחלו תולגל
.דועו םידחוימ םירגתאל

םיילוקו םייפרג םיטקפא לעב קחשמה
קחשמה תא ךפוה אשא רבד ,בורל
.דחוימב הנהמל

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה