תוצלמומ תונכות
לוק/הקיסומ תונכות
הירוגטקב תיארקא הנכות
רודמב רתויב תדרומה הנכותה


WinMP3Locator

תדעוימה דחוימב תללכושמ תינכות
תשרב MP3 יצבק רותיאו שופיחל
.טנרטניאה

םתבהאש םיוסמ ריש וידרב םתעמש
בוהאו ןשי ריש םישפחמ םתא ?
,כבו ? ותוא אוצמל םישקתמ לבא
אוצמל ולכותו וז הנכות ושירוה
םוצע ןווגמ תוריהמבו תולקב
.טנרטניאה תשרב םיריש לש

שופיחה יעונמב םג תשפחמ הנכותה
ריש אוצמל הלוכיו םיירלפופה
ומש תא םיעדוי אל םתא םא םג
.קייודמה

םיטרפל ןאכ שקה

CDex


.הקיסומ יצבק תרמהל הנכות
רימהל ולכות הנכותה תרזעב
יצבקל רוטילקתמ הקיסומ יצבק
הנכותה ,םכתריחב יפל mp3 וא wav
הסיחדה לע הטילש םג תרשפאמ
תומישר תריצי ,לוקה תוכיא לעו
.תומדקתמ תויצקנופ דועו העמשה
לבקל ולכות םיתנכתמ םתא םא
הנכותה לש רוקמה דוק תא םג
!

םיטרפל ןאכ שקה
תוירוגטק יתת
רודמב רתויב תודרומה תונכותה