תוצלמומ תונכות
לוק/הקיסומ תונכות
הירוגטקב תיארקא הנכות
רודמב רתויב תדרומה הנכותה


mp3ALBUM

הנכותה .םירוטילקת/הקיסומ ןגנ
ילכ תלעבו ןיוצמ קשממ תלעב
היוצרה הירפסה תא קרוס רשא רזע
תועצמאב תואצותה תא גיצמו
תויצקנופ םנשי הנכותל .יפרג קשממ
,םיריש ןיב גוליד ןוגכ תויסיסב
המידק הלילג ,הרוחא הלילג
...דועו

םיטרפל ןאכ שקה

CDex


.הקיסומ יצבק תרמהל הנכות
רימהל ולכות הנכותה תרזעב
יצבקל רוטילקתמ הקיסומ יצבק
הנכותה ,םכתריחב יפל mp3 וא wav
הסיחדה לע הטילש םג תרשפאמ
תומישר תריצי ,לוקה תוכיא לעו
.תומדקתמ תויצקנופ דועו העמשה
לבקל ולכות םיתנכתמ םתא םא
הנכותה לש רוקמה דוק תא םג
!

םיטרפל ןאכ שקה
תוירוגטק יתת
רודמב רתויב תודרומה תונכותה