תוצלמומ תונכות
לוק/הקיסומ תונכות
הירוגטקב תיארקא הנכות
רודמב רתויב תדרומה הנכותה


3000 תינגרוא

קילדמ בשחוממ הקיסומ/הניגנ ילכ
ןגרוא איה הנכותה ,דחוימב
לעב דחוימב ללכושמ בשחוממ
יתודידי קשממו ביהרמ יפרג בוציע
האירק תרשפאמ הנכותה ,תירבעב
,םידחוימ םיטקפא תריצי ,םיות חולמ
.דועו הטלקה ,םיפות יבצקמ 12
םיליחתמל ןה תדעוימ הנכותה
.םינעוצקמל ןהו

םיטרפל ןאכ שקה

CDex


.הקיסומ יצבק תרמהל הנכות
רימהל ולכות הנכותה תרזעב
יצבקל רוטילקתמ הקיסומ יצבק
הנכותה ,םכתריחב יפל mp3 וא wav
הסיחדה לע הטילש םג תרשפאמ
תומישר תריצי ,לוקה תוכיא לעו
.תומדקתמ תויצקנופ דועו העמשה
לבקל ולכות םיתנכתמ םתא םא
הנכותה לש רוקמה דוק תא םג
!

םיטרפל ןאכ שקה
תוירוגטק יתת
רודמב רתויב תודרומה תונכותה