תוצלמומ תונכות
לוק/הקיסומ תונכות
הירוגטקב תיארקא הנכות
רודמב רתויב תדרומה הנכותה


FMV MP3 Player

קשממ לעב ןיוצמ הקיסומ ןגנ
ןגנל לגוסמ ןגנה .ביהרמ יפרג
יצבקמ ןכו רוטילקתמ הקיסומ
הנכותה .MP3 ,WAV ,CDA ,WMA
תויצקנופ תלעבו הלעפהל הטושפ דואמ
.הקיסומ ינגנ לש תויטרדנטס

םיטרפל ןאכ שקה

CDex


.הקיסומ יצבק תרמהל הנכות
רימהל ולכות הנכותה תרזעב
יצבקל רוטילקתמ הקיסומ יצבק
הנכותה ,םכתריחב יפל mp3 וא wav
הסיחדה לע הטילש םג תרשפאמ
תומישר תריצי ,לוקה תוכיא לעו
.תומדקתמ תויצקנופ דועו העמשה
לבקל ולכות םיתנכתמ םתא םא
הנכותה לש רוקמה דוק תא םג
!

םיטרפל ןאכ שקה
תוירוגטק יתת
רודמב רתויב תודרומה תונכותה