תוצלמומ תונכות
לוק/הקיסומ תונכות
הירוגטקב תיארקא הנכות
רודמב רתויב תדרומה הנכותה


Destiny Media Player

םדקתמו ללכושמ הקיסומ ןגנ
יצבק לש םיבר םיגוסב ךמות רשא
ןיב ,תשרב םימייקה הקיסומ
,MP3 יצבקב םג ךמות אוה רתיה
הנכותה .םירחא םיברו MIDI, WAV
םיריש תומישר ךורעל םג תרשפאמ
.דחוימב תומדקתמ

םיטרפל ןאכ שקה

CDex


.הקיסומ יצבק תרמהל הנכות
רימהל ולכות הנכותה תרזעב
יצבקל רוטילקתמ הקיסומ יצבק
הנכותה ,םכתריחב יפל mp3 וא wav
הסיחדה לע הטילש םג תרשפאמ
תומישר תריצי ,לוקה תוכיא לעו
.תומדקתמ תויצקנופ דועו העמשה
לבקל ולכות םיתנכתמ םתא םא
הנכותה לש רוקמה דוק תא םג
!

םיטרפל ןאכ שקה
תוירוגטק יתת
רודמב רתויב תודרומה תונכותה