ףסונ עדימ
Rauschenberg Theme
625 Kb
Windows 95/98/NT, Microsoft Plus! for Windows 95
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


תללוכש הדובעה ןחלושל הכרע
םיעיבצמו םינוש םילילצ ,ךסמ רמוש
לש רויצ לע םיססובמ םימיהדמ
םיאתמ ,Robert Rauschenberg
.!Microsoft Plus ל

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה