ףסונ עדימ
Palmistry
2 MB
Windows
תילגנא
ץראהמ
FreeWare


םויהמ ,ןכ ,דיה ףכ תאירקל הנכות
האירק םכרובע עצבל לכוי בשחמה
תיתודידי הנכות תרזעב דיה ףכב
.וז

תירוקמו תידוחי הנכותב רבודמ
.ץראב החתופש

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה