ףסונ עדימ
Snake 1.0 שחנה קחשמ
1.3 MB
Windows 95/98
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


רזח בוטהו קיתוה שחנה קחשמ
םינופלטה גצ לע ונייחל בוש
רכמתהל ונל םרגו םיירלולסה
...תושק וילא

קחשמ ,ריכמ אל ןיידעש ימל זא
תוריהמ בלשמה קחשמ אוה שחנה
םתא קחשמה ךלהמב ,היצנידראוקו
תא לוכאל םכילע ,שחנ םימלגמ
תליכא לכ ,ךסמה לע רשא תודוקנה
םג תמרוגו דוקינ הלעמ הדוקנ
רשאכ םילספנ .םכלש תוכראתהל
.םכמצעב וא תוריקב םילקתנ

שחנה קחשמ תא וקחשת וז הסריגב
בשחמב המודמ יראלולס ןופלט לע
ןכו יתימא הארנ ןופלטה ,םכלש
.קיפמ אוהש םילילצה םג

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה