ףסונ עדימ
(Yahtzee for Windows (32-bit
1.3 MB
Windows 95/98/NT
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


.דחוימב םישרמ תויבוק/לזמ קחשמ
.םימדקתמו םיליחתמל דעוימ קחשמה
.קחשמל םינקחש 6 דע ףרצל ולכות
.תוטרופמ תוארוה םע עיגמ קחשמה

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה