ףסונ עדימ
SiPutt
600 Kb
Windows 95/98, 8 MB of RAM, Pentium 75
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


קתרמ ףלוג ינימ - טרופס קחשמ
טושפ ייד קחשמה .תומוג 9 םע
רודכה תא עולקל שי ןורקעכ ,
.'תומכוח' הברה ילב תומוגה לא

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה