ףסונ עדימ
Mini Ice Hockey
492 Kb
Windows 95/98, 8 MB of RAM, Pentium 75
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


ןתינה חרק יקוה - טרופס קחשמ
ותואב םינקחש 2 ידי לע קחשל
המכ עיקבהל ךירצ קחשמב .בשחמ
.תוקד שמח ךשמב םילוג רתויש

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה