ףסונ עדימ
SiBowl
420 Kb
Windows 95/98, Pentium 75
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


רשפאמה תרודכ - טרופס קחשמ
םינקחש 1-4 ןיב קחשמ רתיה ןיב
םיאתמו ביהלמ,לק קחשמה .קחשמל
.תרודכ יבהואל

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה