ףסונ עדימ
(Redemptor (Keyboard Movement
1.39 MB
Windows 3.11
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


להנתמ קחשמה .תוירי/הלועפ קחשמ
תוריל ךירצ ןקחשה ,הבר תוריהמב
רבועש המ לכ לע רהמ רתויש המכ
תיללחה תא וסרהי ולש ידכ ולומ
.ולש

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה