ףסונ עדימ
Larry's Marble Removal
823 Kb
Windows 3.1
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


לע וב ןיינעמ חול/הבשחמ קחשמ
חטשממ איצוהל םינקחשה וא ןקחשה
הנורחאה דע תולוגה לכ תא קחשמה
.דחוימב תניינעמ הרוצב םהבש

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה