ףסונ עדימ
Jump 'n Bump
346 Kb
DOS
תילגנא
םלועבמ
FreeWare


דעוימה םיכובמ לש הלועפ קחשמ
קחשמב .םינקחש העברא דע - ל
ךותב םוקמל םוקממ ץופקל ךירצ
.לופיל ילב םיבלש רובעלו ךובמה

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה