ףסונ עדימ
Hierophant
284 Kb
Windows 3.1
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


ןינעמ ידמימ-וד לזאפ - חול קחשמ
תורוצה לכ תא רבחל ןקחשה לע ובש
ובש ןפואב ךסמה לע תועיפומש
.ירוקמה סופדה/הנומתה לבקתת

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה