ףסונ עדימ
HangWeb
950 Kb
Windows 95/98/NT, 12 MB of RAM
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


ןתינ ותוא הנהמ לזמ/םיפלק קחשמ
,טנרטניאה ךרד וא דבל קחשל
תוניינעמו תובר תועתפה קחשמב
.םיליגרה םיפלקה יקחשמל רבעמ

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה