ףסונ עדימ
Gubble II Alpha
8.30 MB
Windows 95/98, 8 MB of RAM, Pentium 90
תילגנא
םלועהמ
Demo


.דחוימב עשעשמ הלועפ/ךובמ קחשמ
דחוימב תיתריצי קחשמב תומדה
דואמ םיכובמה .תועתפה תאלמו
תגרדו הליחתב םילקו םיכורא
.קחשמה םע הלוע ישוקה

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה