ףסונ עדימ
GLSetup
175 Kb
Windows 95/98
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


דמימ-תלתה סיטרכ תקידבל רזע תנכות
ןיקתהלו תרשפאמ ןכו בשחמב ןקתומש
םיאתמה OpenGL ןקתהה תא וב
םיקחשמ לש תוידמימ תלת תוקיפרגל
.םינוש

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה