ףסונ עדימ
Frank Cook 2042 Private Detective
1.15 MB
Windows 3.11
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


הנהמ תומישמ/תואקתפרה קחשמ
םיכסמ רובעל ךירצ ןקחשה וב
ידכ ךות הלוע ישוק תגרד ילעב
.תבשחוממ היצנידראוקב שומיש
.הבוטו המישרמ הקיפרגה

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה