ףסונ עדימ
Fifteen
709 Kb
Windows 95/98/NT, Pentium 90
תילגנא
םלועהמ
FreeWare






וכרטצת וב דמחנ חול/לזאפ קחשמ
רשא תונוש תורוצמ לזאפ ביכרהל
דמחנ קחשמה ,ךסמה לע ועיפוי
.יתודידיו

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה