ףסונ עדימ
Capsize Win32
538 Kb
Windows 95/98/NT
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


ןקחשה לע וב הבכרה - לזאפ קחשמ
םינוש םילזאפ ךסמה לע רדסל
.בשחמה רצויש

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה