ףסונ עדימ
Bullsy
115 Kb
Windows 3.1
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


לע .הבשחמ\ןויגיה חול קחשמ
תולגל ושרדית הז קחשמב חצנל תנמ
בשחמה י"ע ורחבנ רשא םירפסמ 4
.ןמז םומינימב

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה