ףסונ עדימ
Arkanoid For Win32
614 Kb
Windows 95/98/NT, Pentium 90, DirectX 6
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


לושכמ סורהל ךירצ וב הלועפ קחשמ
לע תוניפס חולשל שי .תויבוקמ
םינבאה ילושכמ תא ץצופלו תנמ
דמחנ קחשמ .םלוכ תא ץצופלו
.טושפו

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה