ףסונ עדימ
quickwav
32 Kb
Windows 95/98/NT, VB5 Runtime Files
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


ןגנה .WAV יצבקל הקיסומ ןגנ
.הלעפהל חונו טושפ דואמ

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה