ףסונ עדימ
Carlanthano
1.9 MB
Windows 95/98/Me
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


לוכיש הקיסומ ןגנ אוה ונטנלרק
,םיירלפופ םיצבק יגוס רפסמ ןגנל
רשפאמ אוהש אוה הז ןגנ לש ודוחי
תומכחותמ העמשה תומישר ךורעל
.דחוימב

ופסונ 3.1 הנורחאה התסריגב
תא תוכפוהש תופסונ תויצפוא
הקיסומ תעמשהל הלועמ ילככ ןגנה
.תוביסמב

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה