יוניכ/םש

ינורטקלא ראוד

העדוהה אשונ

העדוהה ןכות

םיפרוצמ םירתא